รางวัลสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2020

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

4

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มรางวัลสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 2
2020 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์,"นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยสำหรับ HOPE MEETING ครั้งที่ ๑๒", , สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ Japan Society for the Promotion of Science (JSPS), Jan 30 2020
2020 inดร.ธณิศร์ ตั้งเจริญ, รองศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2561", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 27 2020

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 2
2020 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์,"ผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563", ผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2563, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, Aug 21 2020
2020 inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์,inดร.ชลดา โกมินทรชาติ, รองศาสตราจารย์,"Interesterification optimization of waste cooking oil and ethyl acetate over homogeneous catalyst for biofuel production with engine validation", รางวัลนักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติปี 2561, , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 27 2020

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20182017201620112010 >>