รางวัลสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2019

17

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

16

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

2

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มรางวัลสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 2
2019 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์,"นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่นใหม่สำหรับ STS forum Young Leaders Program", , สำนักงานการวิจัยและ Japan Science and Technology Agency (JST), Jun 24 2019
2019 inดร.ธณิศร์ ตั้งเจริญ, รองศาสตราจารย์,"ผลงานด้านการวิจัยดีเด่น ประจำปี 2562", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, Dec 18 2019

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20182017201620112010 >>