รางวัลสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2011

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

4

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มรางวัลสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 3
2011 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์,"Crystal structure and morphology dependence of the phase of mollusc shell: A case study of XRD, SEM and ESR", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 2), , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 20 2011
2011 inดร.ชลดา โกมินทรชาติ, รองศาสตราจารย์,inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์,"Thermodynamic Properties of Gas Generated by Rapeseed Methyl Ester-Air Combustion Under Fuel-Lean Conditions", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 2), , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 20 2011
2011 inดร.ชลดา โกมินทรชาติ, รองศาสตราจารย์,inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์,"Methanol-based Transesterification Optimization of Waste Used Cooking Oil over Potassium Hydroxide Catalyst", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2553(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 2), , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 20 2011

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20182017201620112010 >>
Publish Year Conference Award 1
2011 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์,"Nitrogen release kinetic from hydrogel fertilizer", ชนะเลิศ ภาคบรรยาย สาขาฟิสิกส์ดินและการจัดการอนุรักษ์ดินและน้ำ, , มหาวิทยาลัยแม่โจ้, May 13 2011