รางวัลสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2024

17

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

2

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มรางวัลสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20182017201620112010 >>