รางวัลภาควิชาวิศวกรรมเคมี ปี 2014

37

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

90

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

5

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

58

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

9

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 4
2014 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ ระดับชมเชย", , เครือข่ายวิจัยประชาชื่น, Jun 6 2014
2014 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่", , มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์, Aug 5 2014
2014 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่", วิศวกรรมเคมี, มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์, Aug 5 2014
2014 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"TRF-CHE-Scopus Award Winners 2014 ", Chemical & Pharmaceutical Sciences (Including Chemical Engineering), TRF-CHE-Scopus, Oct 23 2014

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2014 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"ผลิตภัณฑ์แผ่นนาโนคาร์บอน “กราฟีน” สำหรับยับยั้งเชื้อราบนแผ่นยางพารา", รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี ๒๕๕๗, วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช, สภาวิจัยแห่งชาติ, Jan 13 2014

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 5
2014 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Ultraporous PolyanilinePalladium Coated on Graphene Paper for Direct Ethanol Fuel Cell Catalysts", The Best Poster Presentation Award (2nd Prize), Energy, IUPAC (http://www.macro2014.com/), Jul 10 2014
2014 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Functionalised Carbon Black and Silica Polypropylene Nanocomposites", The Best Poster Presentation Award (2nd Prize), Energy, IUPAC (http://www.macro2014.com/), Jul 10 2014
2014 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์,"Synthesis of Spirulina–modified NiO/N–TiO2 Catalysts for CO2 Conversion", Session Best Presentation Awards, Chemical Engineering, The 4th TIChE International Conference 2014, Dec 18 2014
2014 inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์,inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์,"Reaction Rate Modelling of a Trilobe Catalyst for a Trickle Bed Reactor", Best presentation, , The 4th TIChE International Conference 2014, Dec 19 2014
2014 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์,"Influence of Spirulina on Photoreduction of CO2 with Water under Visible Light over Modified Ndoped TiO2 Photocatalysts", Best Presentation Award, , The 4th International Thai Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference (TIChE 2014), Dec 18 2014