รางวัลภาควิชาวิศวกรรมเคมี ปี 2012

43

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

55

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

19

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

52

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

2

Award

รางวัล ปี 2012

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Honor Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2012 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์,"Research Exchange Award ", , The Korea Society for Biotechnology and Bioengineering, Sep 20 2012

Research/Invention Award

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Conference Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2012 inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์,"Input/Output Linearization for pH Process in Series", Third-place Outstanding Paper, , TIChE 2012, Oct 25 2012