รางวัลภาควิชาวิศวกรรมเคมี ปี 2015

52

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

51

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

53

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

7

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 2
2015 inดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์, รองศาสตราจารย์,"บุคคลดีเด่นทางการเกษตร", , คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 16 2015
2015 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์,"รางวัล Research rising star award ", Polymer, สมาคมพอลิเมอร์แห่งประเทศไทย (Polymer Society of Thailand) , Jun 18 2015

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2015 inดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์, รองศาสตราจารย์,"Innovation Production of Micro Crystalline Cellulose from Corn Cob to Form Tablets for Pharmaceutical Industry", รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2558 รางวัลระดับดี , วิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช, สภาวิจัยแห่งชาติ , Feb 2 2015

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 4
2015 inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์,"Precipitation of Active Ingredients from Extracted Centella AsiaticaUsing Gas AntiSolvent Technique", ผลงานระดับดี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, Feb 3 2015
2015 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์,"ผลของสนามแม่เหล็กต่อปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บนตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กและทองแดงบนตัวรองรับคอมโพสิตซิลิกาเมโซพอร์อะลูมิโนซิลิเกตชนิด coreshell", Best Poster Award, , สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย - การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25, Nov 11 2015
2015 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์,"ผลของสนามแม่เหล็กต่อปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บนตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กและทองแดง บนตัวรองรับคอมโพสิตซิลิกาเมโซพอร์อะลูมิโนซิลิเกตชนิด infiltrate", Best Poster Award, , สมาคมวิศวกรรมเคมี และเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย - การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25, Nov 11 2015
2015 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์,"Photocatalytic Performance of Spirulinamodified Ndoped TiO2 Photocatalysts for CO2 Reduction with Water under Visible Light", Outstanding Poster Award, , The 5th International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2015), Pattaya, Thailand, 8-10 November 2015., Nov 10 2015