รางวัลภาควิชาวิศวกรรมเคมี ปี 2013

52

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

61

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

7

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

48

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

13

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 6
2013 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์,"โครงการพัฒนาวิชาการดีเด่น ประจำปี 2555 ด้านรางวัลโครงการพัฒนาวิชาการที่มีการบูรณาการและมีความคิดสร้างสรร", , คณะวิศวกรรมศาสตร์, Jan 4 2013
2013 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์,"รางวัล PTIT Awards ประจำปี 2556-2557 ประเภทรางวัล PTIT Fellow", Petroleum (Oil & Gas), Petrochemical and/or Energy related , สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ptit), Mar 22 2013
2013 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติจำนวนและคุณภาพสูงสุดประจำปี 2554 (KU Research Star 2554)", วิทยาศาสตร์กายภาพ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Feb 26 2013
2013 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"KU Research Star", วิทยาศาสตร์กายภาพ, มก, Oct 18 2013
2013 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์,"รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 3 2013
2013 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์,"รางวัลการเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์", วิศวกรรมเคมี, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), Oct 18 2013

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2013 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"ตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวดของวัสดุมหัศจรรย์ “กราฟีน”", รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจาปี ๒๕๕๖, ด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช, สภาวิจัยแห่งชาติ, Jan 11 2013

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 6
2013 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Development of silverpolyanilinegraphene nanocomposites for uses in supercapacitors", 2 awards: (1) The best poster presentation สำหรับ ภาคโปสเตอร์ and (2) 2nd place winner in applied research สำหรับภาคบรรยาย, สาขาวิจัยประยุกต์, ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสภาวิศวกร และสมาคมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย, Feb 3 2013
2013 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์,"Highperformance Supercapacitor of Manganese Oxide/Reduced Graphene Oxide Nanocomposite Coated on Flexible Carbon Fiber Paper", The Best Poster Presentation Award, Physical science, สกว และ สกอ, Oct 16 2013
2013 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์,"CURRENT STATUS AND DIRECTION OFSUSTAINABLE CONSUMPTION AND PRODUCTION (SCP) IN THAILAND", โครงงานวิศวกรรมเคมีระดับปริญญาตรีแห่งชาติ รองชนะเลิศลำดับที 2, , สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย, Feb 2 2013
2013 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์,"Synthesis of Spirulina–modified NiO/N–TiO2 Catalysts for CO2 Conversion", Outstanding paper award, , TIChE, Oct 17 2013
2013 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์,"Effect of iron on activity of Cu/MCM41 in CO2 hydrogenation for selective methanol synthesis", Session Best Presentation Award, , TIChE, Oct 17 2013
2013 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์,"Effect of Carbon Nanotubes Composite Catalyst on Dry Reforming reaction", Session Best Presentation Award, , TIChE, Oct 17 2013