รางวัลภาควิชาวิศวกรรมเคมี ปี 2010

35

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

49

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

44

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

10

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 4
2010 inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตที่ได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2552", กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 9 2010
2010 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์,"รางวัลวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ระดับ ชมเชย", วิทยาศาสตร์กายภาพ, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Oct 8 2010
2010 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์,"บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ", ด้านบริการวิชาการ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Dec 24 2010
2010 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์,"บุคลากรดีเด่นด้านบริการวิชาการ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Dec 28 2010

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 4
2010 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์,"Stochastic Simulation for Morphological Development During the Isothermal Crystallization of Semicrystalline Polymers: A Case Study of Syndiotactic Polypropylene", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010
2010 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์,inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์,"Application of a crystallization kinetics model to simulate the effect of operation conditions on Crystaf profiles and calibration curves", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010
2010 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์,inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์,"Synthesis of mixed-phase uniformly infiltrated SBA-3-like in SBA-15 bimodal mesoporous silica from rice husk ash", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010
2010 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์,inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์,inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์,"Effect of acidity on the formation of silica-chitosan hybrid materials and thermal conductive property", รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552(รางวัลประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1), สาขาวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Sep 21 2010

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 3
2010 inดร.กานดิส สุดสาคร, รองศาสตราจารย์,"ผลของโปรโมเตอร์แมงกานีสที่มีต่อการสังเคราะห์เชื้อเพลิงฟิชเชอร์-โทรปส์ ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็ก-โคบอลต์ บนตัวรองรับซิลิกาที่เตรียมโดยวิธีโซล-เจล", ผลงานวิจัยดีเด่น, สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, Aug 10 2010
2010 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Permselective Properties of Polystyrene Opal Films deposited on Diamond Surfaces", The best presentation award, , สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, Sep 11 2010
2010 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"On-Board Hydrogen Production from Water for Direct Supply to Fuel Cells", The Outstanding Research Award, Scince and Technology, Royal Thai Government, Jan 30 2010