รางวัลภาควิชาวิศวกรรมเคมี ปี 2007

22

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

47

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

46

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

6

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2007 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์,"ทุนวิจัย ลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ ปีที่ 5 สาขาวัสดุศาสตร์", สาขาวัสดุศาสตร์, บริษัทลอรีอัล ประเทศไทย , May 29 2007

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2007 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์,"Effect of pH on structural properties of mesoporous silica synthesized using chitosan as template", Best Presentation Award, , NSTDA, Jul 18 2007

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 4
2007 inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์,"การเตรียมเส้นใยซีเรียมออกไซด์ด้วยเทคนิคการปั่นแบบไฟฟ้าสถิตย์", รางวัลดีเด่นในการนำเสนอผลงานประเภทบรรยาย, Nano-materials and Powder Technology (NPO), ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย, Oct 30 2007
2007 inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์,"One Step Synthesis of Nanostructured SiO2-TiO2 by Flame Aerosol Route ", รางวัลดีเด่นในการนำเสนอผลงานประเภทบรรยาย, Nano-materials and Powder Technology (NPO), ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย, Oct 30 2007
2007 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์,"การศึกษาเปรียบเทียบพลังงานเพิ่มสุทธิและผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของวัตถุดิบหลักในการผลิตไบโอดีเซล", การนำเสนอผลงาน ระดับดีเด่น, , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย, Oct 30 2007
2007 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์,"การศึกษาเปรียบเทียบพลังงานเพิ่มสุทธิและผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของวัตถุดิบหลักในการผลิตเอทานอล", การนำเสนอผลงาน ระดับดี, , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย, Oct 30 2007