รางวัลภาควิชาวิศวกรรมเคมี ปี 2019

64

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

21

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

40

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

2

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2019 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์,"รางวัล 2019 TRF-OHEC-Scopus Research Awards", Engineering & Multidisciplinary Technology, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกรอุดมศึกษา ร่วมกับ สำนักพิมพ์ Elsevier, Jan 9 2019

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 1
2019 inนายปริญญา บุญทัน,inนายยงยุทธ อินนุรักษ์,inนายสมพงษ์ พวงดอกไม้,"Poster EasyBoard for Academic Presentations", รองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation), กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, การปรุะชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 ทองกวาววิชาการ' : ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, Jun 21 2019