รางวัลภาควิชาวิศวกรรมเคมี ปี 2006

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

35

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

56

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

1

Award

รางวัล ปี 2006

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2006 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"The Professor Dr. Tab Nilanidhi Foundation Award", Chemistry, The Professor Dr. Tab Nilanidhi Foundation, Dec 28 2006

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด