รางวัลภาควิชาวิศวกรรมเคมี ปี 2005

18

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2005

48

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2005

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2005

26

Project

โครงการวิจัย ปี 2005

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2005

1

Award

รางวัล ปี 2005

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2005 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์,"The 2nd prize for a young investigator", Polymer Science and Engineering, POLYCHAR-13 Organizing Committee, Jul 8 2005

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด