รางวัลภาควิชาวิศวกรรมเคมี ปี 2016

48

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

35

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

44

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

16

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 12
2016 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์,"TRF-OHEC-Scopus-Young Researcher Award ", Chemical & Pharmaceutical Sciences (Including Chemical Engineering), สกว ร่วมกับ สกอ และ Scopus, Jan 6 2016
2016 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์,"รางวัลการเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ ", วิศวกรรมศาสตร์, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), Jan 8 2016
2016 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 15 2016
2016 inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 15 2016
2016 inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 15 2016
2016 inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jan 15 2016
2016 inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์,"รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2557 ", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jan 15 2016
2016 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์,"2016 Thailand Frontier Researcher Award", Engineering, Thomson Reuters, Aug 25 2016
2016 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์,"Best Young Researcher Poster Award", , NanoThailand 2016, Nov 29 2016

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 4
2016 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์,inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์,"Enhanced activity and stability of CuOZnOZrO2 catalyst by addition of colloidal SiO2 nanoparticles for CO2 hydrogenation", Best Young Researcher Poster Award, , NanoThailand 2016, Nov 29 2016
2016 inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์,"ปฏิกิริยาการเติมไฮโดรเจนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บนตัวเร่งเหล็กและทองแดงบนคอมโพสิตซิลิกาเมโซพอร์อะลูมิโนซิลิเกตชนิด Coreshell: ผลของความเข้มและทิศทางของสนามแม่เหล็ก", Best Poster Award, , The 26th Thai Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference (TIChE 2016), Oct 28 2016
2016 inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์,"ผลของสนามแม่เหล็กต่อการดูดซับของคาร์บอนไดออกไซด์บนตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กและทองแดงบนตัวรองรับ MCM41", Best Poster Award, , The 26th Thai Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference (TIChE 2016), Oct 28 2016
2016 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์,"Enhanced Visible Lightinduced Photocatalytic Activity of Novel Chlorophyll and Mg Comodified P25", Best Presentation Award, , The 26th Thai Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference (TIChE 2016), Oct 28 2016