รางวัลภาควิชาวิศวกรรมเคมี ปี 2009

26

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

73

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

48

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

24

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 17
2009 inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพระดับนานาชาติปี 2551 ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCI", , มก., Jul 22 2009
2009 inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพระดับนานาชาติปี 2551 ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในฐานข้อมูลสากล", , มก., Jul 22 2009
2009 inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 จำนวน 2 ผลงาน", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 จำนวน 2 ผลงาน", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inดร.ผึ่งผาย พรรณวดี, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 จำนวน 2 ผลงาน", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 จำนวน 2 ผลงาน", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 จำนวน 1 ผลงาน", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 จำนวน 1 ผลงาน", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 จำนวน 1 ผลงาน", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 จำนวน 1 ผลงาน", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Aug 3 2009
2009 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 จำนวน 1 ผลงาน", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 จำนวน 1 ผลงาน", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 1 จำนวน 1 ผลงาน", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 2 จำนวน 1 ผลงาน", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 2 จำนวน 1 ผลงาน", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ปี 2551 ประเภทบุคคล-ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ กลุ่ม 2 จำนวน 1 ผลงาน", , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009
2009 inดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์, รองศาสตราจารย์,"รางวัลนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 รางวัลชนะเลิศ ประเภทอาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Jul 22 2009

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Output Award 1
2009 inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์,"Development of Continuous Production of Biodiesel in Pilot Scale by Static Mixer with Ultrasonic and Microwave System", รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2552 ประเภทนิสิต, สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , Jul 22 2009

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 6
2009 inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์,"Transesterification of jatropha oil to biodiesel using potassium nitrate loaded on alumina as a solid base catalyst", รางวัลดี ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, สถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Mar 17 2009
2009 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์,inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์,"Hierarchical macro-mesoporous silica as support for cobalt-based Fischer Tropsch synthesis", Best Presentation Awards, Reaction Engieering, สมาคมวิศวกรรมเคมี และเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย, Oct 27 2009
2009 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์,"The effects of sequence of template addition and amount of template for bimodalmesoporous silica", Best Presentation Awards, Nanomaterials, สมาคมวิศวกรรมเคมี และเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย , Oct 27 2009
2009 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์,"Simulation of Crystallization Analysis Fractionation (Crystaf) of Linear Olefin Block Copolymers", การเสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบบรรยาย, , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, Oct 17 2009
2009 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์,"Estimation of Apparent Kinetic Parameters of Polymer Pyrolysis with Multiple Concurrent Reactions: A Case Study of Poly(vinyl chloride) (PVC)", รางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์, , Asian Conference on Thermal Analysis and Applications , Dec 18 2009
2009 inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์,"Finite-Based Differential Geometric Controller Design for Transport Reaction Processes", การนำเสนอโปสเตอร์ดีเด่น, , การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 19, Oct 27 2009