รางวัลภาควิชาวิศวกรรมเคมี ปี 2008

44

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

67

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

33

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

9

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 6
2008 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2550", สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Apr 30 2008
2008 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2550", สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Apr 30 2008
2008 inดร.ผึ่งผาย พรรณวดี, รองศาสตราจารย์,"รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2550", สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Apr 30 2008
2008 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์,"รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์", , คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตร, Dec 30 2008
2008 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"Graduate Fellowship in Science ", Science , St Catherine’s College, University of Oxford. , May 5 2008
2008 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,"The Anglo-Thai Society Award for Educational Excellence in Science & Medicine", Science & Medicine, Anglo-Thai Society, Oct 10 2008

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 3
2008 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์,"Effect of Nickel Particle Size on Dry Reforming Temperature", Certificate of Merit, Chemical Engineering, World Congress on Engineering and Computer Science 2008 (WCECS 2008) October 22 - 24, 2008. , Oct 24 2008
2008 inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์,inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์,"Hydrogen Production from Methane Steam Reforming", รางวัลดีเด่นการเสนอผลงาน การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์ แห่งประทศไทย ครั้งที่ 18, , สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย (TIChE), Oct 21 2008
2008 inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์,inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์,"Performace of Proton Exchange Membrane Fuel Cell Stack Fabricated with Domestic Components", รางวัลดีเด่นการเสนอผลงาน การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18, , สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย, Oct 21 2008