รางวัลภาควิชาวิศวกรรมเคมี ปี 2011

49

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

49

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

32

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

1

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 1
2011 inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์,"รางวัล PTIT scholar/young fellow ", Petrochemical, สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (Petroleum Institute of Thailand) , Feb 1 2011

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด