รางวัลภาควิชาวิศวกรรมเคมี ปี 1999

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 1999

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 1999

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 1999

2

Project

โครงการวิจัย ปี 1999

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 1999

2

Award

รางวัล ปี 1999

แนวโน้มรางวัลภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Publish Year Honor Award 2
1999 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์,"PTIT Fellow", Petroleum, Petroleum Institute of Thailand (PTIT), Jan 29 1999
1999 inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์,"โล่ประกาศเกียรติคุณ อาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวิชาการ ", , คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, Aug 2 1999

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด