Search Result of "Terephthalate"

About 155 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โมเดลธุรกิจเศรษฐกิจหมุนเวียนจากขยะพลาสติกโพลีเอทิลีน พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต ลามิเนตกับอะลูมิเนียมฟอยล์ (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Compressive mechanical and durability properties of concrete with polyethylene terephthalate and high-density polyethylene aggregates

ผู้แต่ง:ImgAocharoen, Y., ImgDr.Piya Chotickai, Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678