การวิเคราะห์จลน์การแตกสลายทางความร้อนของสารผสมพอลิบิวทิลีนอะไดเพต – โค – เทเรฟธาเลต/แป้ง ที่แตกสลายได้ทางชีวภาพ ภายใต้บรรยากาศอากาศและไนโตรเจน

Publish Year International Journal 4
2013 inดร.ณัฐณรัณ (สุปรียา) ตรีวิจิตรเกษม, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exSatayu Suwannasopon, "Non-Isothermal Crystallization and Thermal Degradation Kinetics ofBiodegradable Poly(butylene adipate-co-terephthalate)/Starch Blends", Kasetsart J. (Nat. Sci.), ปีที่ 47, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2013, หน้า 781-789
2012 inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exSatayu Suwannasopon, inดร.ณัฐณรัณ (สุปรียา) ตรีวิจิตรเกษม, รองศาสตราจารย์, "Thermal Degradation of Biodegradable Poly(butylene adipate-co-terephthalate)/Starch Blends", วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์, ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2012, หน้า 653-661
2012 inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exSuwannasopon, S., inดร.ณัฐณรัณ (สุปรียา) ตรีวิจิตรเกษม, รองศาสตราจารย์, "Thermal degradation of biodegradable poly(butylene adipate-co-terephthalate)/starch blends", Kasetsart Journal - Natural Science, ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 653-661
2008 inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, "Optimization of Chemical Vapor Deposition Synthesis Conditions for Multiwall Carbon Nanotube by Statistical of Experiment", Advanced Materials Research, ปีที่ 55-57, สิงหาคม 2008
Publish Year National Journal 2
2007 exUdomdej Pakdee, inนายนพปฎล สุทธิศิริ, รองศาสตราจารย์, inนายเอกชัย หุ่นนิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, "Synthesis of Carbon Nanotubes and Nanobelts on Thin Iron Film by Thermal Chemical Vapor Deposition Method", KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE, ปีที่ 41, ฉบับที่ 5, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า 173-177
2005 inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, "Effects of Annealing on Structural and Optical Properties of CdS Films on CdTe Substrates.", Kasetsart Journal : Natural Sciense, ปีที่ 39, ฉบับที่ 5, กันยายน 2005, หน้า 167-173