Person Image

  Education

  • วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2552
  • วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2548
  • Ph.D. (Mechanical Engineering), National Chung Hsing University, Taiwan, 2560

  Expertise Cloud

  Cryptomeria japonicaDowndraft gasifierEfficiencyElectric lossesEnergy dissipationEnergy efficiencyenergy management systemEnvironmental healthExergyExergy analysisFluidized bedFluidized bed gasificationFluidized bedsFT-IRGasificationKineticsKitchen greaseLarge amountsLeafMatthiolaMedical problemsMedical wasteMedical wastesmetal phosphideMixturesMulti stage downdraft gasifierNapier GrassOptimisationsTorrefactionVery low tar gasificationWaste disposalกงล้อลดความชื้นกระถินกะละมะพร้าวกากกาแฟก๊าซชีวภาพการควบคุมมลพิษทางอากาศการเชื่อมลมร้อนการแปลงสภาพชีวมวลและวัสดุเหลือทิ้งการลดขนาดการอนุรักษํพลังงานในอาคารและโรงงานแก๊สชีวมวลแก๊สซิฟิเคชั่นแก๊สซิฟิเคชั่นจากชีวมวลแก๊สซิฟิเคชั่นชนิดอากาศ 3 ขั้นแก๊สซิฟิเคชั่นร่วมแก๊สซิไฟเออร์แก๊สซิไฟเออร์ 3 ขั้นแก๊สซิไฟเออร์ชนิดไหลลงแก๊สสังเคราะห์แก๊สไอเสียความแข็งแรงความร้อนด้วยตนเองค่าความร้อนสูงเครื่องบดชนิดสองลูกกลิ้งเครื่องผลิตแก๊สชนิดไหลลงชลประทานชีวมวลชุดกำจัดขี้เถ้าเชื้อเพลิงชีวภาพซังข้าวโพดและถ่านหินลิกไนต์ไทยซิงค์ออกไซด์ซินแก๊สโดรนสองโรเตอร์ การควบคุมเสถียรภาพ การจำลองระบบพลวัต ถ่านกะลามะพร้าวถ่านชาร์ถ่านหินทอริแฟกชั่นทอริแฟกชั่น กากกาแฟ ผลผลิตเชิงพลังงาน ประสิทธิภาพเชิงพลังงานสัมพัทธ์ทอริแฟกชั่นแบบเปียกทอริแฟคชั่นทอรีแฟคชั่นน้าส้มควันไม้น้ำมันดินน้ำร้อนน้ำส้มควันไม้ประสิทธิภาพเชิงพลังงานเปลือกกุ้งเปลือกแมคคาเดเมียเปลือกแอลมัลด์ผลผลิตเชิงพลังงานผลผลิตเชิงมวลผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กผ้าใบไพโรไลซิสเฟอร์ฟูรัลมีเทนมูลโคยากำจัดศัตรูพืชยานพาหนะเบาขนาดเล็กระบบปรับอากาศวัสดุกระตุ้นเชิงแสงวัสดุคาร์บอนรูพรุนสุงวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเศษไม้ยูคาลิปตัสสมดุลอุณหพลศาสตร์หุงต้มแอคติเวทคาร์บอนไฮโดรเทอมัลคาร์บอไนเซชันไฮโดรเทอร์มอล

  Interest

  การแปลงสภาพชีวมวลและวัสดุเหลือทิ้ง, การอนุรักษํพลังงานในอาคารและโรงงาน, การควบคุมมลพิษทางอากาศ

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง work shop ชั้น ล่าง อาคารตึก8

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 22 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 10 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Exergy analysis on torrefied rice husk pellet in fluidized bed gasificationManatura K., Manatura K., Lu J., Wu K., Hsu H.2017Applied Thermal Engineering
  111,pp. 1016-1024
  45
  2Inert torrefaction of sugarcane bagasse to improve its fuel propertiesManatura K.2020Case Studies in Thermal Engineering
  19
  38
  3Thermal decomposition and kinetic modeling of torrefied Cryptomeria japonica in a CO 2 environmentManatura K., Manatura K., Lu J., Wu K.2018Biofuels
  9(6),pp. 693-703
  3
  4Characteristics and Combustion Kinetics of Fuel Pellets Composed of Waste of Polyethylene Terephthalate and BiomassManatura K., Samaksaman U.2021Global Journal of Environmental Science and Management
  7(4),pp. 625-642
  2
  5Isothermal kinetics of torrefied Cryptomeria japonica in CO2 gasificationManatura K., Manatura K., Lu J., Wu K.2018Biomass Conversion and Biorefinery
  8(1),pp. 125-133
  2
  6Co-combustion characteristics and kinetics behavior of torrefied sugarcane bagasse and ligniteSamaksaman U., Manatura K.2021International Journal of Renewable Energy Development
  10(4),pp. 737-746
  1
  7Gasification of torrefied biomass with carbon dioxide in a fluidized bedWu K., Shih Y., Yang K., Manatura K.2016European Biomass Conference and Exhibition Proceedings
  2016(24thEUBCE),pp. 900-902
  0
  8Novel performance study of recirculated pyro-gas carbonizer for charcoal productionManatura K.2021Energy for Sustainable Development
  64,pp. 8-14
  0
  9Optimization of gasification process parameters for COVID-19 medical masks using response surface methodologyChalermsinsuwan B., Li Y.H., Manatura K.2022Alexandria Engineering Journal
  0
  10Porous Biochar Supported Transition Metal Phosphide Catalysts for Hydrocracking of Palm Oil to Bio-Jet FuelKaewtrakulchai N., Kaewtrakulchai N., Smuthkochorn A., Manatura K., Panomsuwan G., Fuji M., Eiad-Ua A.2022Materials
  15(19)
  0