Search Result of "Grass"

About 725 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Characterization of grass degrading bacteria active on ?-1,3-1,4-D-glucans from Bacillus subtilis GN156 potential use for Grass silage-making

ผู้แต่ง:ImgDr.Sunee Nitisinprasert, Associate Professor,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

เครื่องรวบรวมเศษหญ้าที่ถุกตัดแล้วบนสนามหญ้า (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายภรต กุญชร ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องตัดหญ้าแพงโกล่า (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุทธิพร เนียมหอม

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img

งานวิจัย

นิสิตติดดิน คิดเขียน สร้างสรรค์สื่อชุมชน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgผศ.ดร.วิไลวรรณ จงวิไลเกษม

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Napier Grass Pyrolysis: Kinetic and Thermodynamics Analysis

ผู้แต่ง:ImgDr.Kanit Manatura, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

GRASS IN THAILAND

ผู้แต่ง:ImgDr.Hansa Vathananukij, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องปลูกหญ้าแฝก (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

โครงการ การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์จักสานหญ้าแฝก (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวุฒินันท์ คงทัด

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจันรา สวัสดิบุตร, Imgนางพวงเล็ก ซ่อนกลิ่น, Imgนางพิรุณ สีนวล

แหล่งทุน:ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกาณ์การเกษตร

Img

งานวิจัย

แผ่นความหนาแน่นต่ำจากหญ้าแฝก (2018)

หัวหน้าโครงการ:นายกิตติชาติ โหมาศวิน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, Imgนายกิตติชาติ โหมาศวิน

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

12345678910...