Person Image

  Education

  • วท. ม. (ชีวเคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2543
  • วท. บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2537

  Expertise Cloud

  AccumulationAflatoxinsandrographolideAspergillusAuxinBacillusBacterial Culture MediaBacterial Culture Media ExtractBacterial leaf blight diseasebiofertilizerBrown PlanthopperCassava breedingChemical compositionChinese kalecolorcyanideDeoxynivalenolDeterminationDNA markerendopytic bacteriaextractfeed ingredientsflourFlow injection analyzerfresh vegetablesfried cassavafusarium ssp.gene markergibberellinhaloalkaliphilic bacteriaHPLChydrocyanic acidIAAIndole-3-Acetic Acid (IAA)Lettucelocal Thai rice varietiesMethod ValidationMycotoxinmycotoxin incidenceMycotoxinsNitrateNo chemical reaction involvedNutritional Valueoxidative stress, antioxidant,phosphate solubilizationphytohormoneShrimp feedกรดไฮโดรไซยานิกกระตุ้นการงอกเมล็ดกล้วยไม้การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชการย่อยสลายการเรียนการวิจัยการสกัดข้าวมีสีไซยาไนต์ถ่านกัมมันต์น้ำส้มควันไม้น้ำส้มไม้ไนเตรทไนเตรท ผักสด คะน้า ผักบุ้งไนโตรเจนแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชปริมาณฟินอลิกทั้งหมดปุ๋ยชีวภาพแป้งฟลาร์แป้งฟลาวแป้งฟลาวร์โปรตีนคล้ายคอลลาเจนผลกระทบทางพิษวิทยาผักกาดหอมแผนที่พริกพืชตระกูลถั่วพืชสกัดสารปนเปื้อนพืชสกุลโสนเพคตินเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโพลีฟีนอลฟ้าทะลายโจรฟิล์มทางที่ย่อยสลายได้ฟูซาเรียมมอก. 2677-2558มะม่วงมะเยาหินองค์ประกอบทางเคมีออกซินออร์แกนโนคลอรีนอะฟลาทอกซินอาหารกุ้งสาเร็จรูปอาหารเลี้ยงกุ้งอิมัลชันเพคตินอุณหภูมิอุบัตริการณ์สารพิษเชื้อราแอนโทไซยานินแอนโธไซยานินฮอร์โมนพืช

  Interest

  การสกัดและวิเคราะห์สารสาคัญในสมุนไพร, วิเคราะห์สารและการใช้เครื่องมือทาง Chromatography

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
   • จำนวนพื้นที่วิจัย 497.92 ตารางเมตร
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 76 ชิ้น
   • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 112.42 ล้านบาท

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 12 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 21 โครงการ)
   • ทุนนอก 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 21 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 4 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (101)

   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Predicting antioxidant activity of wood vinegar using color and spectrophotometric parametersPetchpoung K., Soiklom S., Siri-anusornsak W., Khlangsap N., Tara A., Maneeboon T.2020MethodsX
   7
   3