ชุดโครงการ อิทธิพลของการปลูกหญ้าแฝกต่อความหลากหลายชีวภาพป่าไม้ในพื้นที่ป่าทดแทน โครงการย่อยที่2 อิทธิพลของการปลูกหญ้าแฝกต่อความเปลี่ยนแปลงสังคมพืชบริเวณพื้นที่ป่าทดแทน