Person Image

  Education

  • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร, ไทย, 2543
  • วท.ม.(พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2546

  Expertise Cloud

  AFMAmomumanatomyaquatic plantAsteraceaeAsystasiaatomic force microscopyBacopaBauhiniaBauhinia purpurea L.calcium oxalatecell wallCharacteristic chemical fixationFicus religiosa L.formvar filmherbleafleaf surfacemangosteennanocrystalOcimumPlectranthuspollenpreparationSucculent plantThunbergiaTranslucent celltransmission electron microscopyTransportationtrichomeTrichomesUltrastructureUV-C Irradiationvetiverwoodกายวิภาคการเก็บรักษาพันธุ์ในสภาวะเย็นยิ่งยวดการขนส่งการคัดเลือกพืชทนเค็มการเคลือบด้วยสารต้านจุลินทรีย์โดยกำเนิดการจัดการสารเคมีการฉายรังสียูวี-ซีการตกตะกอนด้วยกระแสไฟฟ้าการเตรียมตัวอย่างการทำแห้งการฝ่อของเมล็ดการยืดอายุการเก็บรักษาการสร้างแบบจำลองทางจลนพลศาสตร์การเหนี่ยวนำให้เกิดพอลิพลอยด์การให้ความร้อนแบบโอห์มมิกคล้าน้ำความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพเส้นใยโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภโคลชิซีนจลนพลศาสตร์การสูญเสียเชื้อพันธุกรรมซิลิกาต้นแฝก polyploid inductionตะไคร้บ้านตะไคร้หอมเทคโนโลยีการบรรจุเทคโนโลยีการบรรจุแบบปรับสภาพบรรยากาศสมดุน้ำมัน CBDนุ่นเนื้อแก้วเนื้อไม้ กานวิภาค การใช้ประโยชบัวหลวงปรับปรุงพันธุ์เปลือกมะขามแฝกทนเค็มพอลิพลอยด์พืชฟอร์มวาฟอร์มัลดีไฮด์ฟิล์มทางการบรรจุฟิล์มแบบบางพิเศษมอก. 2677-2558มังคุดมาตรฐานความปลอดภัยยางไหลระบบการจัดการห้องปฏิบัติการรังสียูวีซีเรณูเร่วสภาพแล้งสมุนไพรสรีรวิทยาของพืช (Plant Physiology)สารกำจัดวัชพืชชีวภาพสาหร่ายพวงองุ่นสาหร่ายพวงองุ่นเส้นใยหญ้าแฝกห้องปฏิบัติการปลอดภัยออสเมียมออสเมียมเตตตรอกไซด์อัตราการหายใจอัลลีโลพาธีอายุการเก็บรักษา

  Interest

  สรีรวิทยาของพืช (Plant Physiology), กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
   • จำนวนพื้นที่วิจัย 497.92 ตารางเมตร
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 76 ชิ้น
   • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 112.42 ล้านบาท

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 5 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
   • ทุนนอก 3 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 45 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 33 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 8 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 8 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Cell wall structure of translucent cells of mangosteen fruitPaopun Y., Umrung P., Thanomchat P.2013Acta Horticulturae
   984,pp. 421-426
   3