Person Image

  Education

  • วท.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2534
  • วท.ม.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538
  • Ph.D.(Pulp and Paper Technology), Asian Institute of Technology, ไทย, 2545

  Expertise Cloud

  266-Tetramethylpiperidine-1-oxyl (TEMPO)Alternative energyAntimicrobial activityAsh contentsBacterial celluloseBambooBamboo fiberBamboo holocelluloseBamboo kraft pulpingbasic densityBioenergyBio-energyBiomassBio-mass energyblack anther diseaseBlack anther diseasesChemical compositionchemical compositionsChemical propertieschitosanCircular economyClimate changeCloningCoicurlDendrocalamus asperDendrocalamus membranaceusEnergy costEucalyptus camaldulensisextractivesFiber morphologyformationFQAgrowth ringHandsheetHempHemp bast fiberHemp stalkHemp stalksKomagataeibacter oboediensKomagataeibacter xylinuslaser printinglinerboardlipophilic extractivesMechanical propertyMorphological propertiesNanocelluloseno refiningorchid cut flowerOrchid cut flowersOxidationPackaging containers paperPaperPaper CoatingPaper Printing Paper propertiesPaper sheetPapermakingphenolic compoundsPhysical propertiesPotential resourcesPulpPulp and Paper TechnologyPulp fiberPulping Technology Quaternary ammonium compoundsrecycle fiberrecycled pulpSilver nanoparticlesSoda pulpingStreblus asper Lour.strength improvementTEMPOTEMPO-mediated oxidationtylosewoodWood ChemistryZinc pyrithionกัญชงคร่าวฝาประตูคร่าวฝาประตูด้านในของยานยนต์ความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพเส้นใยเชื้อพันธุกรรมนันทนาการน้ำมัน CBDปรับปรุงพันธุ์ไผ่ซางนวลไผ่ตงไผ่ตง ไผ่ซางนวล ไผ่กำยาน ไผ่ลำมะลอก ไผ่รวกเขา ไผ่เลี้ยง องค์ประกอบทางเคมีไผ่ตง พอลิเมอร์ชีวภาพ นาโนเซลลูโลส เทมโปไผ่ตง เยื่อไม้ใบแคบ กระดาษปะหน้ามูลค่ายานยนต์วัสดุเส้นใยธรรมชาติสวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยานสัณฐานวิทยาของเส้นใยเส้นใย

  Interest

  Pulp and Paper Technology, Wood Chemistry, Pulping Technology , Paper Printing , Paper Coating

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชา คณะวนศาสตร์ ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์
  • พ.ค. 2541 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยเยื่อ กระดาษและผลิตภัณฑ์แผ่นไม้ประกอบฝ่ายพัฒนา สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลท่งการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  • เม.ย. 2553 - เม.ย. 2557 หัวหน้าภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์
  • มิ.ย. 2549 - เม.ย. 2553 รองหัวหน้าภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์
  • พ.ย. 2546 - เม.ย. 2549 รองหัวหน้าภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 19 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 16 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 3 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Potential of Acacia species as pulpwood in ThailandMalinen R., Pisuttipiched S., Kolehmainen H., Kusuma F.2006Appita Journal
  59(3),pp. 190-196
  15
  2Starch nanocomposites reinforced with TEMPO-oxidized cellulose nanofibrils derived from bamboo holocellulosePitiphatharaworachot S., Chitbanyong K., Sungkaew S., Pisutpiched S., Khantayanuwong S., Puangsin B.2019BioResources
  14(2),pp. 2784-2797
  13
  3Characterization of bamboo nanocellulose prepared by TEMPO-mediated oxidationChitbanyong K., Pitiphatharaworachot S., Pisutpiched S., Khantayanuwong S., Puangsin B.2018BioResources
  13(2),pp. 4440-4454
  13
  4TEMPO-oxidized cellulose nanofibril film from nano-structured bacterial cellulose derived from the recently developed thermotolerant Komagataeibacter xylinus C30 and Komagataeibacter oboediens R37–9 strainsChitbanyong K., Pisutpiched S., Khantayanuwong S., Theeragool G., Puangsin B.2020International Journal of Biological Macromolecules
  163,pp. 1908-1914
  12
  5Effect of harvesting age on the quality of Eucalyptus camaldulensis bleached kraft pulpPisuttipiched S., Retulainen E., Malinen R., Kolehmainen H., Ruhanen M., Siripattanadilok S.2003Appita Journal
  56(5),pp. 385-390
  7
  6Silver nanoparticle-based paper packaging to combat black anther disease in orchid flowersNokkrut B., Pisuttipiched S., Khantayanuwong S., Puangsin B.2019Coatings
  9(1)
  7
  7Natural fibers derived from coi (streblus asper Lour.) and their behavior in pulping and as paperBoonpitaksakul W., Chitbanyong K., Puangsin B., Pisutpiched S., Khantayanuwong S.2019BioResources
  14(3),pp. 6411-6420
  5
  8Physical Properties of Handsheets Derived from Coi (Streblus asper Lour.) Pulp Fiber as Papermaking Material Traced from Ancient TimesKhantayanuwong S., Boonpitaksakul W., Chitbanyong K., Pisutpiched S., Puangsin B.2021BioResources
  16(3),pp. 6201-6211
  4
  9Effect of harvesting age on the amount and composition of wood extractives from Eucalyptus camaldulensisLuangsaard N., Malinen R., Viljakainen E., Pisuttipiched S., Parkpian P.2010Paperi ja Puu/Paper and Timber
  92(2),pp. 28-32
  2
  10Potential of Acacia species as puCOLEMANlpwood in ThailandMalinen R., Pisuttipiched S., Kolehmainen H., Kusuma F.2005Appita Annual Conference
  1,pp. 443-449
  2
  11Effects of the various mixing ratios of recycled pulp on the physical and optical properties of handsheets and their curl due to laser printingKhantayanuwong S., Nithisoonthornphong P., Thunyakhunakornsakool W., Pisuttipiched S.2008Kasetsart Journal - Natural Science
  42(1),pp. 149-155
  1
  12Silver-nanoparticle-containing handsheets for antimicrobial applicationsPuangsin B., Chitbanyong K., Yimlamai P., Khantayanuwong S., Pisutpiched S., Isogai A.2022Cellulose
  0
  13Effect of Harvesting Age on the Quality of Bleached Kraft Pulp from Eucalyptus camaldulensisPisuttipiched S., Retulainen E., Malinen R.O., Kolehmainen H., Ruhanen M.J., Siripattanadilok S.2002APPITA Annual General Conference
  ,pp. 9-16
  0