ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

2

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

Agricultural wasteAnaerobic bacteriaanaerobic digestionAnatomyanther cultureaquatic plantsasparagusAsparagus officinalis L.AuxinbioenergybiogasBrewery wastewatercalcium oxalatecasavaco-digestionCow dungDNA markerfood safetyglobal warminggrassgreen fluorescent proteinGreenhouse gasHeavy metalHydrogenIAAin vitroJatropha curcasLight microscopyMethaneMethod Validationmicropropagationmycotoxinsnatural rubberocimumphytohormonepollenpreparationRenewable energyRiceSEMThunbergiatissue cultureTransmission electron microscopyTrichomesUltrastructureZearalenoneกล้วยไม้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดก๊าซชีวภาพกายวิภาคการถ่ายยีนการปนเปื้อน การปรับปรุงพันธุ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชการเพาะเลี้ยงอับเรณูข้าวข้าวเหนียวเชื้อราซีราลีโนนถ่านกัมมันต์ทำมังนาข้าวน้ำส้มควันไม้ไนโตรเจนปุ๋ยชีวภาพพรรณไม้น้ำพริกพลังงานชีวภาพพลับพืชพืชสกัดสารปนเปื้อนพืชแฮพพลอยด์ฟางข้าวฟ้าทะลายโจรโฟเลตมะพลับเจ้าคุณมะเยาหินมังคุดมันสำปะหลังมีเทนยีนเรืองแสงเรณูเร่วโลหะหนักวิเคราะห์สารและการใช้เครื่องมือทาง Chromatographyสบู่ดำสภาพบรรยากาศดัดแปรด้วยก๊าซ CO2สภาพปลอดเชื้อสมุนไพรสัณฐานวิทยาสารกำจัดราสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์แกนโนคลอรีนสารพิษเชื้อราหน่อไม้ฝรั่งออกซินออคราทอกซิน เออะฟลาทอกซินฮอร์โมนพืชเฮมิเซลลูโลส

Executives


Persons (ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 18 คน (นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 3 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 4 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 3 คน, นักวิจัย 5 คน, วิศวกร 1 คน, นายช่างเทคนิค 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 497.92 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 76 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 112.42 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 113 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 61 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 88 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 121 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 74 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 94 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 55 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 22 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 42 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 286 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 95 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 191 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 152 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 140 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 11 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 93 รางวัล (เกียรติบัตร 9 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 24 รางวัล, ประชุมวิชาการ 60 รางวัล)