ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

AflatoxinaflatoxinsAnatomyanther cultureaquatic plantsasparagusAsparagus officinalis L.AspergillusAuxinCalcium OxalatecasavaCitrus cankercontaminationDNA markerfood safetyformvar filmgreen fluorescent proteinHerbIAAin vitroleaf surfaceLight microscopyMethod ValidationmicrocrystalsmicropropagationMicroscopyMycotoxinMycotoxinsOchratoxin AocimumphytohormonepollenpreparationRicescanning electron microscopySEMshoot inductionStomatasucculent plantsugarcaneTaxolThammangTham-mangThunbergiatissue cultureToxin contaminationtransgenicTransmission Election MicroscopeTransmission Election MicroscopyTransmission electron microscopyTransmission Electron MicroscopyTrichomesUHMWPEUltrastructurewoodwood vinegarZearalenoneกล้วยไม้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่านกายวิภาคการเก็บรักษาพันธุ์การควบคุมโดยชีววิธีการจัดการสารเคมีการเจริญและการสร้างสารอะฟลาทอกซินการชักนำให้เกิดต้นจำนวนมากการเตรียมตัวอย่างการถ่ายยีนการบำบัดโดยชีววิธีการปนเปื้อน การปรับปรุงพันธุ์การปรับสภาพการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชการเพาะเลี้ยงอับเรณูการยับยั้งเชื้อราการสกัดข้าวข้าวเหนียวความปลอดภัยอาหารเชื้อราซีราลีโนนถ่านกัมมันต์ทำมังน้ำส้มควันไม้พรรณไม้น้ำพริกพืชโฟเลตมันสำปะหลังมาตรฐานความปลอดภัยยีนเรืองแสงเรณูโลหะหนักสภาพปลอดเชื้อสารพิษเชื้อราหน่อไม้ฝรั่งอะฟลาทอกซินฮอร์โมนพืช

Executives


Persons (ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน)

Avata

นาย สุชาติ ด้วงแค

suchat.d@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8740

Avata

นางสาว จันทร์วิภา รัตนอานันต์

jantaravipa.b@nontri.ku.ac.th, โทร. 029-428-740 ต่อ 304

Avata

ดร. กฤตยา เพชรผึ้ง

krittaya.pe@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8740

Avata

นางสาว ยุพดี เผ่าพันธ์

yupadee.p@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8740 ext. 103

Avata

นาง ศิริวัลย์ สร้อยกล่อม

siriwan.so@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8740

Avata

นาง พัชรี อำรุง

patcharee.u@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8740 ext. 109

Avata

ดร. ธนภูมิ มณีบุญ

thanapoom.m@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-9428740 ต่อ 408

Avata

นางสาว จันทร์แรม รูปขำ

chanram.r@nontri.ku.ac.th, โทร. 029428740

Avata

นางสาว วิภาดา ศิริอนุสรณ์ศักดิ์

wipada.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 029428740 ต่อ 505

Avata

ดร. วิรัชนีย์ แก่นแสนดี

rdiwnk@ku.ac.th, โทร. 029428740 ต่อ 602

Avata

นางสาว ชนัญญา ช่วยศรีนวล

rdicnc@ku.ac.th, โทร. 02-9428740 ต่อ 405


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 13 คน (วิศวกรไฟฟ้า ชำนาญการ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ 1 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 4 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 3 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 1 คน, นักวิจัย 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 497.92 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 76 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 112.42 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 100 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 55 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 79 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 150 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 83 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 124 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 54 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 21 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 42 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 305 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 105 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 200 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 17 เรื่อง (Unknown 17 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 118 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 106 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 11 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 102 รางวัล (เกียรติบัตร 6 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 20 รางวัล, ประชุมวิชาการ 76 รางวัล)