การขยายพันธุ์หญ้าแฝกพันธุ์ดีเด่นของ มก. และการรวบรวมเชื้อพันธุกรรมแฝกสำหรับงานปรับปรุงพันธุ์