ชุดโครงการ อิทธิพลของการปลูกหญ้าแฝกต่อความหลากหลายชีวภาพป่าไม้ในพื้นที่ป่าทดแทน โครงการย่อยที่ 4 อิทธิพลของการปลูกหญ้าแฝกต่อความหลากชนิดสัตว์ป่าบริเวณพื้นที่ป่าทดแทน (โครงการหลัก: ชุดโครงการ อิทธิพลของการปลูกหญ้าแฝกต่อความหลากหลายชีวภาพป่าไม้ในพื้นที่ป่าทดแทน)