Search Result of "แหล่งเรียนรู้"

About 67 results
Img

งานวิจัย

แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมดนตรี : กรณีศึกษาวัดเกาะกลาง ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพจี บำรุงสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการนำร่องการสร้างองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรดิน น้ำ อากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ สวนป่าเกดน้อมเกล้า ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, Imgนายพงศกร จิวาภรณ์คุปต์, อาจารย์, Imgดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางชามา พานแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วียะวัฒน์ ใจตรง, Imgนางสุรีรัตน์ เปลี่ยนบางช้าง

แหล่งทุน:เงินรายได้

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แนวทางการจัดแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234