Person Image

  Education

  • วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยขอนแก่น , ไทย, 2524
  • วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี , ไทย, 2527

  Expertise Cloud

  BiogasBiogas PurificationBiomethaneCambodiaCommercial biodieseldiesel fuel reductionDiesel oilDual fuelEco-ParkEggshell-classifying equipment prototypeElectricity generatorsEvacuationFire Dynamics SimulationFlat PlateGasifierGISglycerol utilizationGranulationHeat Transfer EnchantmentHome CompostorLaminar FlowLandfill GasLiquid CrystalMembrane SeparationPackagingPelletSolid wasteThree Stages GasifierUltrasonic Wavesworker's residential buildingกัดเซาะก๊าซขยะก๊าซชีวภาพก๊าซชีวมวลการกัดเซาะการกัดเซาะชายฝั่งการจัดการของเสียการดำเนินการการทำแกรนูลการนำมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์การบริหารจัดการขยะการประเมินการผลิตไฟฟ้าการลดความชื้นการสร้างเครือข่ายสายไฟฟ้าการอนุรักษ์พลังงาน การอพยพหนีไฟการออกแบบทางเครื่องกล การอัดเม็ดกำจัดกำจัดขยะเกษตรกร 4.0เกษตรกรยุคใหม่เกาะเพชรขยะขยะมูลฝอยข้อมูลข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ข้าวเขื่อนเขื่อนกันคลื่นความร้อนความร้อนเหลือทิ้งคาร์บอนเครดิตคุณภาพก๊าซเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องยนต์ดีเซลเจ้าพระยาฉะเชิงเทราชายฝั่งโดโลไมท์ต้นแบบชุดอุปกรณ์คัดแยกเปลือกไข่ตะวันออกเตาผลิตก๊าซชีวมวลเตาเผาท่าเรือที่พักคนงานก่อสร้างพลศาสตร์อัคคีภัยเทคโนโลยีการลดความชื้นธนาคารขยะธาตุอาหารรองนครศรีธรรมราชนวัตกรรมน้ำมันดีเซลน้ำเสียบรรจุภัณฑ์บางปะกงไบโอดีเซลชุมชนประเทศกัมพูชาปัตตานีมูลสัตว์รวบรวมก๊าซระนองระบบกำจัดขยะแบบผสมผสานระบบน้ำร้อนระบบบำบัดน้ำเสียระบบผลิตรีไซเคิลโรงงานสีเขียวลพบุรีสิ่งแวดล้อม

  Interest

  การอนุรักษ์พลังงาน , พลังงานทดแทน , การออกแบบทางเครื่องกล , ความร้อน

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2547 - ปัจจุบัน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม(รักษาราชการแทน) คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • เม.ย. 2561 - เม.ย. 2565 หัวหน้าศูนย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน
  • เม.ย. 2560 - เม.ย. 2561 หัวหน้าศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน (ผู้รักษาการในตำแหน่ง) คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ต.ค. 2549 - ต.ค. 2557 หัวหน้าศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • พ.ย. 2543 - พ.ค. 2546 รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน ลำดับที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ต.ค. 2543 - พ.ย. 2543 หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม(รักษาการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ต.ค. 2541 - ก.ย. 2543 หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ก.พ. 2537 - ต.ค. 2541 ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 2 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 75 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 69 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 15 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 12 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 5 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 3 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Electricity generation from producer gas in Cambodia: ImplementationAyuwat K., Siwakosit W.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(5 SUPPL.),pp. 404-410
  1
  2R & D of Beach CleanerAyuwat K., Changsawang R., Putthamilinprateep P.2003Proceedings of 41st Kasetsart University Annual Conference
  ,pp. 73-81
  0