Person Image

  Education

  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย, 2551
  • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, ไทย, 2548
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมบริการ), มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน, ไทย, 2546
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2560
  • กำลังศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว), -, ไทย, -

  Interest

  อุตสาหกรรมบริการ, การท่องเที่ยวและโรงแรม, เทคโนโลยีการศึกษา

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
   • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
    • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
    • ห้อง - ชั้น 1 อาคารลานประจำหมู่บ้าน
    • ห้อง 105 ชั้น 1 อาคารศูนย์เรียนรวมโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา
    • ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 2 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 3 คนแรก