Person Image

  Education

  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย, 2551
  • ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน, ไทย, 2548
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมบริการ), มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน, ไทย, 2546
  • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม), มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ไทย, 2560
  • กำลังศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว), -, ไทย

  Expertise Cloud

  COVID-19การเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและโรงแรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวความเข้มแข็งจังหวัดสมุทรปราการเจตนารมณ์เด็กและเยาวชนตลาดน้ำทุ่งบัวแดงตลาดน้ำบางน้ำผึ้งตลาดน้ำอัมพวาทรัพยากรมนุษย์เทคโนโลยีการศึกษาธุรกิจท่องเที่ยวแนวทางการพัฒนาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ราวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเลือกศึกษาต่อวัฒนธรรมศูนย์การเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอำเภอบาเลนอุตสาหกรรมบริการ

  Interest

  อุตสาหกรรมบริการ, การท่องเที่ยวและโรงแรม, เทคโนโลยีการศึกษา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคาร -
   • ห้อง - ชั้น 1 อาคารลานประจำหมู่บ้าน
   • ห้อง 1 ชั้น 1 อาคารลานคามวาสี
   • ห้อง 105 ชั้น 1 อาคารศูนย์เรียนรวมโครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา
   • ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 2 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 4 คนแรก