โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสถานีฝึกนิสิตวนศาสตร์หาดวนกรเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมป่าไม้และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติระดับนานาชาติ