กลยุทธ์สร้างความเชื่อมโยงชุมชน อาชีพ แหล่งเรียนรู้สู่การเรียนรู้เชิงอาชีพอย่างสร้างสรรค์ด้วย สะตีมศึกษา