โครงการอุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายชนิดของแมลงและแมลงมีชีวิตของประเทศไทย