Person Image

  Education

  • ศศ.บ. (ดนตรีไทย), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

  Interest

  ดนตรีไทย

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหารและการเงิน ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์
  • ต.ค. 2552 - ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชาดนตรี(รักษาราชการแทน) คณะมนุษยศาสตร์
  • พ.ค. 2563 - ม.ค. 2567 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหารและการเงิน คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาดนตรี
  • ก.ค. 2555 - ม.ค. 2563 รองหัวหน้าภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์
  • มี.ค. 2553 - มี.ค. 2555 รองหัวหน้าภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์
  • มิ.ย. 2549 - พ.ค. 2553 หัวหน้าภาควิชาศิลปนิเทศ คณะมนุษยศาสตร์
  • ก.ค. 2545 - พ.ค. 2549 รองหัวหน้าภาควิชาศิลปนิเทศ คณะมนุษยศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 713 ชั้น 7 อาคารจุฬาภรพิศาลศิลป์

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 2 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 0 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)