ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

OperaThai historyกระแสชาตินิยมการสร้างสรรค์เครื่องสายไทยชีอะห์ซีดีรอมโซนาตากึ่งแฟนตาเซียดนตรีดนตรีตะวันตกดนตรีตะวันตกในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19ดนตรีที่ใช้ในประเพณีดนตรีไทยดนตรีในคริสต์ศตวรรษที่ 20ดนตรีพรรณนาดนตรีภาคปฏิบัติดนตรีล้านนาดนตรีล้านนา ประเพณีส่งสการตานคาบ วัฒนธรรมล้านนาเชียงใหม่ดุริยางคศิลป์เดอบุสซีเดี่ยวจะเข้ต้นเพลงฉิ่งตับมโหรีทฤษฎีดนตรีท่อนช้าท่อนช้า: โวลืฟกัง อะมาเดอุส โมศาร์ทท่อนแปรทะแยทัศนคติทางระนาดทุ้มทางระนาดทุ้ม เพลงเรื่อง ครูประมวล อรรถชีพเทียบเสียงดนตรีไทยนวัตกรรมนิสิตเครื่องมือระนาดทุ้มแนวเพลงบทบาทและสถานภาพสตรีบทพิลาปบทเพลงนิทานพื้นบ้านอาเซียนบทเพลงอาเซียนบาร์ตอกเบเโทเฟน ดนตรีเชมเบอร์ เปียโน เครื่องลมไม้เบโทเฟนประเพณีล้านนาเปียโนเปียโนโซนาตาเปียโนโซนาตายุคหลังโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผู้เรียนดนตรีไทยพระพิรุณพระรถเมรีพัฒนาเพลงชุดเพลงเดียวเพลงตับเพลงเถาเพลงไทยเพลงไทยเดิมเพลงรักเพลงโหมโรงเย็นมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มะระเสี่ยมานุษยดุริยางควิทยามานุษยวิทยาวัฒนธรรมมุสลิมมุฮัรรอมรูปแบบเกมลักษณะเพลงร้องลุควิก ฟาน เบโทเฟนลุดวิก ฟาน เบโทเฟนวงดุริยางค์เครื่องลมวรรรกรรมเปียโนสเปนวรรรกรรมเปียโนอิมเพรสชันวัฒนธรรม ดนตรีล้านนา ประเพณีส่งสการวิจัยในชั้นเรียน วิชา 385131 ดนตรีไทยI ดนตรีไทยIII 385331 ดนตรีไทยV และ 385433 ดนตรีไทยVIIวิธีการฝึกโวล์ฟกัง อะมาเดอุส โมสาร์ทศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์ศิลปศาสตรบัณฑิตศิลปศาสตรมหาบัณฑิตส่งสการตานคาบสถานภาพ ผลงานวิชาการด้านดนตรี ThaiLISสมโภชสมาน กาญจนะผลินสหวิทยาการสอนเครื่องดนตรีคลาริเน็ต (Clarinet)สังคีตลักษณ์ซ้ำความสาขาดนตรีไทย และมนุษยดุริยางควิทยาสารานุกรมสำนักดนตรีหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)สื่อประสมเสภาขุนช้างขุนแผนเสียงหลวงประดิษฐไพเราะ(ศร ศิลปบรรเลง)หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตแหล่งการเรียนรู้ วัฒนธรรมดนตรี วัดเกาะกลาง จังหวัดเชียงใหม่องค์ความรู้อาจารย์ฉลาก โพธิ์สามต้นแอพพลิเคชั่น

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

นางสาว พจี บำรุงสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหารและการเงิน

E-Mail: fhumpjb@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-9529

นาย จิณณวัตร มั่นทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหารงานทางด้านดนตรีตะวันตก

E-Mail: fhumjwm@ku.ac.th

Tel.: 854844849


Persons (ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. ศรัณย์ นักรบ, รองศาสตราจารย์

saran.n@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8890 ต่อ 127

Avata

นาย ราชันย์ ศรชัย, อาจารย์

rachun.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 02 9428890

Avata

ดร. นิพัต กาญจนะหุต, อาจารย์

nipatdh.k@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2579-5566-8ext4701

Avata

นาย ทวีศักดิ์ ศรีผ่อง, อาจารย์

taweesak.sr@nontri.ku.ac.th, โทร. 02 5799529 ต่อ 4718


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 23 คน (รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 คน, อาจารย์ 11 คน, ครู 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 10 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 37 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 35 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 37 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 21 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 22 เรื่อง (Unknown 22 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 0 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (0 เชิงวิชาการ, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, 0 เชิงสาธารณะ, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 1 รางวัล (เกียรติบัตร 0 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 รางวัล, ประชุมวิชาการ 0 รางวัล)