Person Image

  Education

  • สถ.บ.(สถาปัตยกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย, 2541
  • Ph.D.(Architecture), University of Queensland , ออสเตรเลีย, 2549

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 5 Project 6 13 2 0
  2009 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ การสร้างนวัตกรรมอาคารเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 8 2 0
  2007 โครงการวิจัยการศึกษาและพัฒนาวัสดุก่อสร้างที่รักษาสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2007 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ การสร้างนวัตกรรมอาคารเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 โครงการวิจัยการศึกษาและพัฒนาวัสดุก่อสร้างที่รักษาสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ การสร้างนวัตกรรมอาคารเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 3 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 4 3 0 0
  2022 การจำแนกเขตภูมิอากาศท้องถิ่นและพื้นที่สีเขียวเพื่อการวางผังเมืองกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2022 โครงการการคาดการณ์พื้นที่ปลูกสร้างและสภาพลมในเมืองเพื่อการวางผังเมืองกรุงเทพมหานครว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2016 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร หลักสูตรใหม่ ปีการศึกษา 2559 ผู้ร่วมวิจัย ทุนวิจัยสถาบัน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2015 สภาวะเกาะความร้อนในเมืองและสมรรถนะด้านสภาพแวดล้อมของอาคารในกรุงเทพมหานคร หัวหน้าโครงการ งบประมาณสำหรับกลุ่มวิจัย/วิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3 1 0 0
  2015 บ้านสะเทินน้ำสะเทินบก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2014 ศักยภาพในการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 การพัฒนารูปแบบการสานใยกล้วยเพื่องานสถาปัตยกรรม หัวหน้าโครงการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2006 การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 13 Project 5 15 0 0
  2022 โครงการวิจัยเพื่อจัดทำเกณฑ์และคู่มือ TREES-Home สำหรับสถาบันอาคารเขียวไทย ผู้ร่วมวิจัย มูลนิธิอาคารเขียวไทย 0 1 0 0
  2018 การพัฒนาโปรแกรมแบบจำลองสารสนเทศอาคารเขียว (Green BIm) หัวหน้าโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 0 3 0 0
  2017 ระบบรับรองแบบและให้ฉลากบ้านเบอร์ 5 สำหรับแบบแปลนบ้านประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 2 0 0
  2015 แนวทางในการออกแบบเมืองสีเขียวเพื่อลดผลกระทบจากปรากฎการณ์เกาะความร้อนในเมือง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 1 1 0 0
  2015 โครงการศึกษาแนวทางการออกแบบเรขาคณิตของเมืองเพื่อส่งเสริมลมในการลดความร้อนและมลพิษทางอากาศในเมือง หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 3 0 0
  2015 การพัฒนาระบบต้นแบบเสมือนรองรับผู้ใช้หลายคนสำหรับการออกแบบอาคารเขียว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 3 0 0 0
  2015 โครงการศึกษาแนวทางการออกแบบพื้นที่สีเขียวในเมืองเพื่อลดผลกระทบจากปรากฎการณ์เกาะความร้อนในเมือง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2013 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลแบบจำลองชิ้นส่วนอาคารสำหรับระบบ BIM (ขั้นที่ ๑) ผู้ร่วมวิจัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2011 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 0 3 0 0
  2008 โครงการจัดทำแนวทางการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หัวหน้าโครงการ การเคหะแห่งชาติ 0 1 0 0
  2006 โครงการวิจัยและพัฒนาวัสดุก่อสร้างร่วมกับเครือซีเมนต์ไทย หัวหน้าโครงการ บริษัทผลิตภัณฑ์ก่อสร้างซีเมนต์ไทย 0 0 0 0
  2006 ระบบผนังเย็น หัวหน้าโครงการ Siam Cement Group 0 0 0 0
  2006 โครงการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชีวิตแม่น้ำน้อย ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 1 0 0