สภาวะเกาะความร้อนในเมืองและสมรรถนะด้านสภาพแวดล้อมของอาคารในกรุงเทพมหานคร

Publish Year International Journal 1
2017 inดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์, "UHI and Thermal Performance of Office Buildings in Bangkok", Procedia Engineering, ปีที่ 180, ฉบับที่ iHBE2016, พฤษภาคม 2017, หน้า 241-251
Publish Year National Journal 2
2016 inดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์, "BUILDING AND ENVIRONMENTAL DESIGN PART 2", วารสารสถาปัตยกรรมของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์, ปีที่ 2016, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2016, หน้า 88-91
2015 inดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์, "Green SME Hotel", วารสารสถาปัตยกรรมของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ (วารสารอาษา), ปีที่ 2015, ฉบับที่ 04, เมษายน 2015, หน้า 86-92
Publish Year International Conference 1
2016 inดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์, "UHI and Thermal Performance of Office Buildings in Bangkok", International High- Performance Built Environment Conference – A Sustainable Built Environment Conference 2016 Series (SBE16), iHBE 2016, 17 - 18 พฤศจิกายน 2016, Sydney เครือรัฐออสเตรเลีย