แนวทางในการออกแบบเมืองสีเขียวเพื่อลดผลกระทบจากปรากฎการณ์เกาะความร้อนในเมือง