ศักยภาพในการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์