การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Sub Project

Publish Year International Conference 3
2012 exThanaporn Yawichai, inดร.ฝอยฝา ชุติดำรง, อาจารย์, "Indices for Assessing Soil Sustainability for Agriculture", The 5th International Congress on Environmental Research. , 22 - 24 พฤศจิกายน 2012, Terengganu มาเลเซีย
2012 exน.ส.ธนพร ยาวิชัย, inดร.ฝอยฝา ชุติดำรง, อาจารย์, "Assessment of Soil Sustainability for Agriculture: A Case of the Huai Ong Kot Royal King’s Project, Kanchanaburi Province, Thailand", The 2nd Asian Conference on Sustainability, Energy and the Environment, 14 - 16 พฤษภาคม 2012, Osaka ญี่ปุ่น
2011 inดร.ฝอยฝา ชุติดำรง, อาจารย์, exThanaporn Yawichai, "Soil Health Assessment of The Huai Ong Kot Royal King’s Project, Kanchanaburi Province, Thailand", The 4th International Congress on Environmental Research, 16 ธันวาคม 2011, Surat สาธารณรัฐอินเดีย