คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บางเขน วิทยาเขตบางเขน

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

AdaptationAdaptive ReuseArchitectural ConservationArchitectureBangkokBuildingBuilt Environmentclimate changecultural landscapeDaylightingDesignDiscomfort glareeco-designenergy conservationenergy efficiencygeopolymerGreen Buildinggreen roofHealthcare facilityhigh calcium fly ashhousehold energy consumptioninequality of accessInnovationLand UseLandscapeLife Cycle Assessmentphysical activityplacepublic healthpublic parkReal estateShading deviceSmart Growthsodium hydroxidesodium silicateSustainabilitySustainable ArchitectureSustainable DevelopmentSustainable Transportationsustainable urban developmenttemperatureThermal Comfortthermal performanceTODTraditiontransformationTransit Oriented DevelopmentTREESUrban Climateurban developmenturban formurban geometryurban healthUrban Heat Islandurban landscape designUrban planningurbanizationViewกะเหรี่ยงการขนส่งที่ยั่งยืนการเคหะแห่งชาติการใช้จักรยานการใช้ประโยชน์ที่ดินการเดินเท้าการเติบโตอย่างชาญฉลาดการประหยัดพลังงานการปรับตัวการพัฒนาอย่างยั่งยืนการอนุรักษ์การออกแบบการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมความยั่งยืนจักรยานชุมชนดาบตำรวจวิชัยที่อยู่อาศัยเทคโนโลยีที่เหมาะสมไท-ลาวผังเมืองรวมผู้สูงอายุแผงกันแดดพื้นที่สีเขียวภูมิทัศน์วัฒนธรรมภูมิปัญญามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรือนพื้นถิ่นลาวเวียงลุ่มน้ำภาคกลางวัสดุทางเลือกเศษวัสดุสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นสถาปัตยกรรมยั่งยืนสภาพแวดล้อมสวนสาธารณะสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างสุขภาวะอสังหาริมทรัพย์อาคารเขียวอาคารพักอาศัย

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. นวลวรรณ ทวยเจริญ

ฝ่ายวิชาการ (รักษาการแทน)

E-Mail: archnwt@ku.ac.th

Tel.: 02-9428960

นาง ศนิ ลิ้มทองสกุล, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: arcsnw@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8960 ต่อ 4053

ดร. ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร (รักษาการแทน)

E-Mail: archpmk@ku.ac.th

Tel.: 029428960

นาย กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์, อาจารย์

ฝ่ายบริการวิชาการ

E-Mail: okdp@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8483 ต่อ 337

นาย ประวุฒิ แย้มยลงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต (รักษาการแทน)

E-Mail: fengpvy@ku.ac.th

Tel.: 0-29428960-3

นาย ขวัญชัย กาแก้ว, อาจารย์

ฝ่ายวางแผน (รักษาการแทน)

E-Mail: archkck@ku.ac.th

Tel.: -

นาย ประวุฒิ แย้มยลงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ

E-Mail: fengpvy@ku.ac.th

Tel.: 0-29428960-3

นาย ขวัญชัย กาแก้ว, อาจารย์

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา

E-Mail: archkck@ku.ac.th

Tel.: -Resource

นักวิจัยทั้งหมด 47 คน (รองศาสตราจารย์ 7 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 23 คน, อาจารย์ 16 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 12 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 197.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 18 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 5.76 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 43 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 39 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
 • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 121 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 107 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 45 โครงการ)
 • ทุนนอก 229 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 179 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 15 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 99 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 615 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 238 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 377 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 38 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 5 เรื่อง, สิทธิบัตร 33 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 281 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 231 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 5 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 41 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 4 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 102 รางวัล (เกียรติบัตร 36 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 55 รางวัล, ประชุมวิชาการ 11 รางวัล)

แสดงความคิดเห็น

(0)