การพัฒนาโปรแกรมแบบจำลองสารสนเทศอาคารเขียว (Green BIm)

Publish Year National Conference 3
2018 exพิมพ์ชนก ศิริสาลิโภชน์, inดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการออกแบบสำนักงานชั่วคราวโครงการก่อสร้างเพื่อการประหยัดพลังงาน กรณีศึกษา: อาคารสำนักงานชั่วคราวโครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่ เกียกกาย กรุงเทพฯ", การประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง ประจำปี 2561 (Urban and Regional Planning Academic Symposium, URPAS, 2018), 27 เมษายน 2018, ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exกรณ์ดนัย พรหมจันทร์, inดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบช่องเปิดเพื่อการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติสำหรับอาคารเรียนมาตรฐาน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรม ธุรกิจบัณฑิตย์ ครั้งที่ 13, 29 มีนาคม 2018, หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exสมมาศ โสภณดิเรกรัตน์, inดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบและปรับปรุงช่องเปิดเพื่อพัฒนาระบบการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องจักร: กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมโรจนะ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ศิลปกรรม ธุรกิจบัณฑิตย์ ครั้งที่ 13, 29 มีนาคม 2018, หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย