โครงการจัดทำแนวทางการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

Publish Year International Conference 1
2014 inดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์, "Cohousing and The Development of Rating Tools for Sustainable Living in Thailand", World Sustainable Building 2014 (WSB 2014), 28 - 30 ตุลาคม 2014, Barcelona ราชอาณาจักรสเปน