การพัฒนาระบบต้นแบบเสมือนรองรับผู้ใช้หลายคนสำหรับการออกแบบอาคารเขียว

Publish Year National Journal 3
2023 exวิเศษ ฝากาทอง, inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประมาณน้ำหนักเหล็กโครงสร้างอาคารโครงเฟรมเหล็กเตี้ยด้วยการออกแบบเชิงกำเนิด", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 34, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 1-10
2021 inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เบญจพล เวทย์วิวรณ์, รองศาสตราจารย์, exธนภูมิ อัตตฤทธิ์, "การตรวจสอบแบบจำลองโครงสร้างเจดีย์วัดชิโนรสารามวรวิหาร", วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ , ปีที่ 6, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2021, หน้า 63-79
2017 exณัฐรดา บุญถัด, inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์, "การคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การบังแดดของอุปกรณ์บังแดด (SC) ด้วยโปรแกรม REVIT & DYNAMO ตามหลักเกณฑ์การคำนวณของกฎหมายพลังงาน (BEC)", วารสารสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างวินิจฉัย, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 61-76