Person Image

  Education

  • สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย, 2540
  • สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ในงานออกแบบฯ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2546
  • ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (สิ่งแวดล้อมสรรคืสร้าง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2558

  Expertise Cloud

  BIMBuilding Information ModelingComputer ModelFully-Immersive Virtual RealityGreen Buildingการคงอยู่การจัดการเรียนการสอนการจัดการองค์ความรู้การเปรียบเทียบ แบบรูปด้านสถาปัตยกรรมไทยเจดีย์ วิธีรังวัดแบบดั้งเดิม วิธีระบบแปลงภาพถ่ายการพัฒนาทักษะ การออกแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ การเรียนแบบเสรมิแรง การเรยีนรู้จากสภาพจริง นิสิตสถาปัตยกรรมการพัฒนาทักษะ การออกแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ การเรียนแบบเสริมแรง การเรียนรู้จากสภาพจริง นิสิตสถาปัตยกรรมการพัฒนาทักษะ นิสิตสถาปัตยกรรม คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ งานออกแบบสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์การพัฒนาโปรแกรมการรับรู้ขนาดที่ว่างการรับรู้ระยะการเรียนการสอนแบบเรียนและปฏิบัติการไปพร้อมกันการสืบค้นแบบออนไลท์การออกแบบสถาปัตยกรรมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ในงานสถาปัตยกรรมค่าสภาวะน่าสบายของเรือนไทยภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดสมุทรสาครเจดีย์ฐานข้อมูลบุคลากรตัวแปรในการออกแบบเรือนไทยภาคกลางทรงของเรือนไทยนิสิตสถาปัตยกรรมนิสิตสุถาปัตยกรรมแนวคดของทรงเรือนไทยของฤทัย ใจจงรักบ้านเรือนไทย ช่างปรุงเรือนไืทย รูปแบบและองค์ประกอบเรือนไทยบ้านและเรือนไทยพื้นถิ่นแบบจำลองสารสนเทศอาคารโปรแกรมแบบจำลองพัฒนาการสร้างสัดส่วนเรือนไทยพิพิธภัณฑ์เสมือนภาคลางภูมิปัญญาระบบความจริงเสมือนระบบจัดการระบบฐานข้อมูลเจดีย์ระบบสารสนเทศอาคารเรือนไทยประเพณีภาคกลางเรือนและชุมชนพื้นถิ่นลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างสัดส่วนของเรือนไทยสัดส่วนเรือนไทยของรองศาสตราจารย์ ฤทัย ใจจงรัก ตามหลักการทางคณิตศาสตร์สืบสานวัฒนธรรมสื่อสารสนเทศองค์ประกอบบ้านเรือนไทยองค์ผประกอบทางBIMองศาเอียงของปั้นลม และหน้าบันอัคคีภัยภายใน กฟผ.สนญอาคารเขียวอุปกรณ์ป้องกัน

  Interest

  คอมพิวเตอร์ในงานสถาปัตยกรรม, แบบจำลองสารสนเทศอาคาร, การออกแบบสถาปัตยกรรม

  Administrative Profile


   Resource


   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ)
   • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 8 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 7 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)