โครงการศึกษาแนวทางการออกแบบพื้นที่สีเขียวในเมืองเพื่อลดผลกระทบจากปรากฎการณ์เกาะความร้อนในเมือง