หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะ การสร้างนวัตกรรมอาคารเพื่อรักษาสภาพแวดล้อม

Sub Project

Publish Year National Journal 2
2012 inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, "คืนพื้นที่สีเขียวบนอาคารให้บ้านและเมือง", วารสารบ้านและเมืองเพื่อการพัฒนาบ้านและเมือง, ปีที่ 4, ฉบับที่ 14, เมษายน - มิถุนายน 2012, หน้า 18-21
2010 inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, "การใช้พืชพรรณประกอบอาคารเพื่อมนุษย์และสภาพแวดล้อม", วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์, ปีที่ 16, ฉบับที่ 60, มีนาคม 2010, หน้า 58-64
Publish Year International Conference 2
2015 inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, "ผนังเขียวจากบลอคดินเผาและคุณสมบัติในการป้องกันความร้อน", International Conference on Living Walls and Ecosystem service , University of Greenwich, 6 - 8 กรกฎาคม 2015, London สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2009 inดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์, exLuke Yeung, "Workshop: Problem-based learning for sustainable architecture education", iNTA-SEGA 2009, The International Network for Tropical Architecture and Sustainable Energy and Green Architecture, 2 - 4 ธันวาคม 2009, กรุงเทพมหานคร
Publish Year National Conference 6
2016 exรมิดา บันดาธารณ์ , inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบสมรรถนะการลดสารอินทรีย์ ระเหยง่ายของไม้ประดับดูดสารพิษ", RSU National Research Conference 2016, 29 เมษายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exเชษฐ์สุดา เกิดเนตร, inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบอุปกรณ์ให้แสงสว่างในอาคารโดยประยุกต์ใช้พลังงานไฟฟ้าชีวภาพ", RSU National Research Conference 2016, 29 เมษายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exชนัสนันท์ ชินพงษ์, inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาระบบให้น้ำพืชจากน้ำทิ้งระบบปรับอากาศ", BERAC 6,2015 Built Environment Research Associates Conferences 2015, 17 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร อื่นๆ ประเทศไทย
2013 inดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์, "การก่อสร้างแบบดินอัด: ทางเลือกสำหรับสถาปัตยกรรมยั่งยืน", การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ”โฮมภูมิ”, 9 - 10 พฤศจิกายน 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2012 exSupangkorn Phanomrit, inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, exKreangkrai Sthapornvanich, "ระบบอะควาโพนิกส์แนวตั้ง เพื่อใช้ผลิตอาหารและเป็นแผงบังแดด", สภาพแวดล้อมสุขภาพ Healthy Environment , 19 - 20 กรกฎาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exฑูรทวี มงคลแสงสุรีย์, inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, inดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ทางกายภาพและเศรษฐกิจของการทำเกษตรกรรมในเมืองบนพื้นที่สำนักงานเหลือเช่า", สภาพแวดล้อมสุขภาพ Healthy Environment , 19 - 20 กรกฎาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year International Copyrights 2
2017 inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, "บลอคผนังดินเผาสำหรับปลูกต้นไม้แนวตั้ง", Kasetsart University, 2017
2012 inนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์, "กระถางต้นไม้", Kasetsart University, 2012