การสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Publish Year National Conference 2
2011 inดร.พรทิพย์ เย็นจะบก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาความรู้ เครือข่าย และศักยภาพด้านการเกษตรสำหรับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของประเทศไทย", เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49: สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, "การผสานพลังศาสตร์แห่งแผ่นดิน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง", การประชุมทางวิชาการประเพณี ครั้งที่ 11 (ม.มหิดล ม.ธรรมศาสตร์ กองทัพเรือ ม.เกษตรศาสตร์, 27 เมษายน 2007, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย